Kamer neemt wet Basisregistratie Grootschalige Topografie aan

5 juli 2013

Op 4 juli heeft de Tweede Kamer de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) aangenomen. In de BGT worden topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen op een eenduidige manier vastgelegd.

Opvolger voor GBKN

Basisregistratie Grootschalige TopografieDe BGT volgt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) op als cartografische ondergrond voor kabel- en leidinggegevens. De GBKN werd beheerd door een stichting bestaande uit onder meer (de leden van) NLkabel, Netbeheer Nederland, de Unie van Waterschappen, Vewin, en VNG.

BGT

Met de wet BGT krijgt de overheid (Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie, Ministerie van EZ) de zorg voor het beheer (de bijhouding) van de geografische gegevens in de kaart. Kabel- en leidingbeheerders zullen voortaan alleen nog gebruikers van de BGT-kaart zijn. De minister van I&M heeft de Kamer toegezegd dat het gebruik van de BGT voor hen kosteloos zal zijn.