NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Auteursrecht
03 september 2019
Reactie NLconnect op Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Op 17 mei is de Richtlijn (EU) 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt gepubliceerd. De richtlijn is onderdeel van de DSM-strategie van de Europese Commissie en moet bijdragen aan een betere online toegang tot diensten in de EU. NLconnect steunt dat doel uiteraard en reageerde op het implementatiewetsvoorstel.

De reactie van NLconnect richt zich onder meer op de implementatie van (het nieuwe) artikel 13 over bemiddeling rond Video on Demand en van artikel 17 (het voormalige artikel 13) over regels voor content-sharing platforms).

Regels voor content-sharing platforms

De richtlijn merkt in artikel 17 content-sharing platforms die grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal toegankelijk maken en hun business model daarop baseren aan als openbaarmaker. Het gaat daarbij om platforms die een belangrijke rol spelen op de markt voor online-content door te concurreren met andere online-contentdiensten - zoals online audio- en videostreamingdiensten - om hetzelfde publiek. Concreet worden Youtube en Facebook genoemd.

NLconnect acht het terecht dat genoemde grote commerciële partijen worden aangemerkt als openbaarmaker, aangezien zij evenals omroepdistributeurs en VoD aanbieders middels een aanbod van auteursrechtelijk beschermd materiaal concurreren om de media- en kijktijd. De verplichtingen dragen ook bij aan de bestrijding van online (televisie)-piraterij en daarmee aan een eerlijk speelveld voor aanbieders van video-content.

In de richtlijn is een zogenaamde Notice and Takedown verplichting opgenomen, op basis waarvan de platforms de verplichting hebben na ontvangst van de onderbouwde 'notice' van de rechthebbenden de toegang tot de werken en andere materialen in kwestie te deactiveren of deze van hun websites te verwijderen (takedown) en daarbij alles in het werk te stellen om toekomstige uploads ervan te voorkomen (stay down). Dat is al sinds de totstandkoming van de e-commerce richtlijn een beproefd instrument.

NLconnect is één van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de Nederlandse Notice and Takedown. Aangezien genoemde platforms naar verwachtingen een aanzienlijk aantal notices zullen ontvangen achten wij het wenselijk dat zij gaan deelnemen in de werkgroep Notice and Takedown.

Bemiddeling rond Video on Demand

In de richtlijn wordt bepaald dat — indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de beschikbaarstelling voor het publiek van een filmwerk op een VoD platform — zij een beroep kunnen doen op een of meer bemiddelaars die hen helpen bij de onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten. NLconnect raadt aan om nader te duiden wat de wetgever onder bemiddelaars verstaat. In onze ogen gaat het om rechts- of natuurlijke personen met aantoonbare kennis van en ervaring met onderhandelingen over de beschikbaarstelling voor het publiek van filmwerken, die niet in dienstverband werkzaam zijn bij een producent, rechthebbende, collectieve beheersorganisatie, (commerciële) mediainstelling of bij een aanbieder van een commerciële mediadienst op aanvraag, zijnde niet een maker. NLconnect raadt tevens aan te komen tot een register van content-bemiddelaars die voldoen aan de bijbehorende eisen van professionaliteit en onpartijdigheid.