NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Groep Graafrechten

De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van elf aanbieders met eigen vaste telecommunicatie-infrastructuur in Nederland. De Groep Graafrechten probeert voor haar leden een zo goed mogelijk regelgevend klimaat te realiseren voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur voor openbare elektronische communicatienetwerken. De groep is opgericht in 2002 en opereert sinds 2024 als groep binnen NLconnect. 

De Groep Graafrechten heeft als missie om bij te dragen aan optimalisering van de randvoorwaarden voor uitrol, beheer en exploitatie van vaste telecommunicatie-infrastructuur vanuit het perspectief van regelgeving en beleid, zoals de Telecommunicatiewet, Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon), Besluit Registratie Ondergrond (BRO), de Omgevingswet en Europese regelgeving zoals de Europese Elektronische Communicatie Code en de Gigabit Infrastructure Act.

Aangesloten leden

De volgende leden zijn bij de Groep Graafrechten aangesloten:

Thema's:

 

Gedoogplicht Telecommunicatiewet

De aanleg en instandhouding van telecomnetwerken gebeurt op basis van een wettelijk doorgangsrecht. De gemeente mag daarvoor geen vergoeding vragen. Dit sluit aan bij de regelgeving die beoogt investeringen in infrastructuur te stimuleren. De gedoogplicht geldt ook voor telecombuizen die als voorraad zijn aangelegd. Op basis daarvan zijn eind jaren negentig en medio 2000 veel telecombuizen aangelegd. Dit heeft tot voordeel dat de grond daarvoor in die tracés niet meer open hoeft. 

Wibon

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon) is de implementatie van de Europese Richtlijn kostenreductie breedband. Het doel van de richtlijn is om de kosten van de aanleg van breedbandnetwerken te verlagen met het oog op de breedbanddoelen van de Europese Commissie. Om de breedbanddoelen te bereiken maakt de Wibon het mogelijk dat telecomaanbieders (mede)gebruik kunnen maken van de infrastructuur van andere netwerken. Dit betekent dat telecomaanbieders – onder redelijke voorwaarden – toegang krijgen tot de fysieke infrastructuur (zoals buizen, masten, kabelgoten, straatkasten, antenne-opstelpunten) van bijna alle nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden (telecom, elektriciteit, gas, verwarming, afval- en rioolwater en beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens). Om dit mogelijk te maken moet door de netwerkbeheerders informatie worden verstrekt op grond waarvan de aanbieder inzicht kan krijgen in de locatie en aard van andere netwerken, om zo te kunnen beoordelen of medegebruik zinvol is.

De Wibon wordt momenteel herzien. In de zomer van 2024 wordt een wetvoorstel verwacht.

Wet Basisregistratie ondergrond

De Wet Basisregistratie ondergrond (BRO) wordt in fase 2 uitgebreid met een systeem voor informatie-uitwisseling inzake milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens, ofwel verontreinigde grond. Informatie over verontreinigde grond dient centraal te worden ontsloten. De netbeheerders wegen af of zij bronhouder of dataleverancier willen worden. De eerste tranche van BRO fase 2, waarbij overheden als bronhouder voor milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens worden aangewezen, treedt op 1 januari 2025 in werking.

Leges, herbestraten en degeneratie

In november 2018 heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om in gesprek te gaan met gemeenten, relevante departementen, telecom- en breedbandaanbieders om de mogelijkheden te verkennen om legeskosten, herbestratings- en degeneratiekosten die decentrale overheden in rekening brengen voor de aanleg, opruiming en instandhouding van telecomnetwerken maximaal kostendekkend te laten zijn. NLconnect/Groep Graafrechten vindt het belangrijk dat aan deze motie uitvoering wordt gegeven en streeft naar uniformering van lokaal gemeentelijk beleid voor de uitrol van telecominfrastructuur. Dit onderwerp wordt besproken in de EZK werkgroep Vaste Connectiviteit.

Voorzitter

Feyo Sickinghe

voorzitter NLconnect Groep Graafrechten en Groep Digitale Diensten

Feyo (1966) is voorzitter van de NLconnect Groep Graafrechten en de Groep Digitale Diensten. Feyo is verbonden aan Bird & Bird. Werkveld: telecom en Europese wetten op het gebied van de digitale economie - cybersecurity, artificiële intelligentie en data.