NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Privacy

NLconnect hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid informeren we leden, stakeholders, relaties en medewerkers hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

NLconnect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens en wij u hierop willen wijzen en deze rechten zullen respecteren. 


Als NLconnect zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens

NLconnect registreert en verwerkt gegevens van de volgende doelgroepen:

 • contactpersonen van bedrijven en instellingen die bij de vereniging NLconnect zijn aangesloten;
 • contactpersonen van bedrijven en instellingen waarmee NLconnect samenwerkt, of die ons diensten of producten leveren;
 • personen van bedrijven, instellingen en de overheid, waarmee wij in het kader van netwerken, lobby of het afdragen van verantwoording (stakeholders) contacten onderhouden;
 • personen die in dienst zijn bij NLconnect, of tijdelijk werk voor ons verrichten.

NLconnect registreert en verwerkt in principe alleen zakelijke gegevens van de contactpersonen van de bedrijven die bij de vereniging zijn aangesloten. Daartoe behoren persoonlijke contactgegevens en functiegegevens die gerelateerd zijn aan het dienstverband dat zij met hun organisatie(s) hebben.

Bepaalde gegevens van contacten en bezoeken aan de (werkgroep)bijeenkomsten en evenementen van de vereniging worden geregistreerd in het kader van kennisdeling en het afdragen van verantwoording over onze activiteiten aan leden en bestuur.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door NLconnect geregistreerd en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is een overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NLconnect de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam, inclusief initialen en titulatuur (optioneel);
 • telefoonnummer (zakelijk);
 • e-mailadres (zakelijk);
 • geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door NLconnect opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal zeven jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door NLconnect geregistreerd en verwerkt teneinde de abonnee te informeren over actuele ontwikkelingen van NLconnect en de breedbandsector door middel van een nieuwsbrief. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor lidmaatschap of een schriftelijk verzoek per e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NLconnect de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam;
 • geslacht (i.v.m. de te kiezen aanhef);
 • e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door NLconnect opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat de persoon aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders en lobbycontacten

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door NLconnect geregistreerd en verwerkt met het doel aan hen informatie te verstrekken in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming of afgifte van een visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NLconnect de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam, inclusief initialen en titulatuur (optioneel);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door NLconnect opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat de persoon gezien wordt als een prospect, stakeholder of relatie in het kader van netwerken of lobby.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

De registratie en verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers is beschreven in een afzonderlijk document. Dit document maakt deel uit van de set informatie die bij de personeelsovereenkomst en de geheimhoudingsverklaring wordt verstrekt.

Recht op inzage van geregistreerde gegevens

Alle geregistreerde contactpersonen van organisaties die bij NLconnect zijn aangesloten hebben (of krijgen desgewenst) toegang tot een online (ledennet) omgeving waarin zij volledige inzage hebben in de gegevens die wij van hen geregistreerd hebben. Ook hebben zij de mogelijkheid om hun gegevens te wijzigen.
Alle overige geregistreerde contactpersonen kunnen desgewenst inzage krijgen in de gegevens die wij van hen hebben vastgelegd. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met het bureau van NLconnect. Indien zij om verwijdering of aanpassing van gegevens verzoeken, zullen wij hieraan gehoor geven.

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt uitsluitend nadat er met deze partij een verwerkersovereenkomst is afgesloten, waarin duidelijke afspraken over het doel van de verstrekking en het gebruik van deze persoonsgegevens worden gemaakt (doelbinding).

In onderstaande gevallen hebben derde partijen inzage in de gegevens van aangesloten (lid)bedrijven en/of onze contactpersonen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de ledenadministratie;
 • het verzorgen van de financiële administratie;
 • het verzorgen van sommige bijeenkomsten (uitnodigingen);
 • het verzorgen van arbodiensten;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • website-beheer.

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (zoals bijvoorbeeld politie en justitie). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. NLconnect gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website (www.nlconnect.org) en analytische cookies (van Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt; wij kunnen uw identiteit online dus niet achterhalen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Registratie van gegevens van minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijnen

NLconnect bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Onze bestuursleden en het bureau zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Alle personen die namens NLconnect van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Mochten wij hiervoor – onverhoopt – samen geen oplossing kunnen vinden, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.