NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Convenanten over ondergrondse telecominfrastructuur

Door NLconnect en de Groep Graafrechten zijn namens leden verschillende convenanten afgesloten met derden, over graafrechten en ondergrondse telecominfrastructuur. Zo zijn er afspraken met ProRail, Rijkswaterstaat en gemeenten over ongebruikte kabels en buizen, praktijkafspraken over samenwerken bij grote infrastructurele werken van Prorail en Rijkswaterstaat, afspraken met andere netbeheerders over het oplossen van belemmerende ligging van pakketten HDPE-buizen en afspraken met waterschappen over kabels en leidingen in dijken.

De volgende convenanten zijn door NLconnect en de Groep Graafrechten ondertekend:

Regeling oplossing belemmerende ligging infrastructuur (Robli)

In 2007 zijn de telecomaanbieders, Netbeheer Nederland, Velin en Vewin een regeling overeengekomen voor het oplossen van hindersituaties. In de regeling hebben partijen onderling afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en een verdeling van de kosten. De regeling functioneert in de praktijk naar tevredenheid van partijen en is in 2022 voor onbepaalde tijd verlengd.

Bekijk de Robli

Convenant Unie van Waterschappen

De Groep Graafrechten heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een convenant met de Unie van Waterschappen. Het convenant houdt in dat bij werkzaamheden aan waterkeringen rekening wordt gehouden met kabels en leidingen. Daarbij wordt gestreefd naar aanpassingen op basis van de laagste maatschappelijke kosten voor alle partijen gezamenlijk. Het convenant biedt uitgangspunten voor het aangaan van convenanten met de waterschappen. Er zijn reeds convenanten gesloten met het Hoogheemraadschap Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. 

Bekijk het convenant

Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) 2023

De UVOT bevatten procesafspraken voor het verwijderen van ongebruikte telecomkabels. De UVOT gaan uit van het motto: ‘Niet liggen zonder reden, niet verwijderen zonder reden’. Voor de telecomaanbieder houdt dit in dat hij actief beleid voert om kabels die niet meer in gebruik zijn, en kabels waarvan de verwachting is dat ze niet meer in gebruik genomen zullen worden, te verwijderen. Voor de gedoogplichtige (gemeente, ProRail of Rijkswaterstaat) houdt dit in dat hij streeft naar overeenstemming met de telecomaanbieder over de redelijkheid van het verzoek tot verwijdering. Indien gemeenten, ProRail of Rijkswaterstaat in redelijkheid menen dat ongebruikte kabels van telecomaanbieders verwijderd moeten worden, treden partijen tijdig in overleg en gaan zij uit van de procesafspraken in de UVOT 2023. Eind 2023 is de samenwerking voor onbepaalde tijd verlengd.

Bekijk de UVOT

Uitvoeringsprotocol Telecom Prorail-Rijkswaterstaat (UvP-T) 2023

Het Uitvoeringsprotocol Telecom 2023 bevat procesafspraken voor afstemming, coördinatie en planning van infrastructurele projecten van ProRail en Rijkswaterstaat. Telecomaanbieders met netwerken in het projectgebied worden door ProRail en Rijkswaterstaat in een vroeg stadium betrokken bij het vooroverleg indien mogelijk maatregelen moeten worden getroffen aan het netwerk van de telecomaanbieders. De uitkomst wordt neergelegd in een verzoek tot het nemen van maatregelen van de bestaande netten. Hierdoor besparen partijen kosten en wordt tijdwinst geboekt bij de uitvoering van het project. De afspraken bevatten processtappen, een kosten- en taaktoedeling en een model projectovereenstemming. Er zijn ook afspraken gemaakt over een verdeling van de kosten als partijen er onderling niet uit komen.

Bekijk het UvP-T