NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Eerste reactie NLconnect op toezeggingenbesluit ACM inzake toegang tot het KPN-glasvezelnetwerk

Opinie
26 augustus 2022
Eerste reactie NLconnect op toezeggingenbesluit ACM inzake toegang tot het KPN-glasvezelnetwerk

Vandaag kwam naar buiten dat ACM enkele toezeggingen van KPN en Glaspoort over de tarieven voor toegang tot hun bestaande en nieuwe glasvezelnetwerken bindend heeft verklaard. NLconnect juicht toe dat ACM streeft naar gezonde marktwerking op de markt voor snel internet. NLconnect blijft wel van mening dat ACM eerst een gedegen marktanalyse had moeten uitvoeren alvorens toezeggingen van marktpartijen bindend te verklaren. Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: 'We moeten constateren dat de toezeggingen onvoldoende zijn om de markt goed concurrerend te krijgen. Zo verandert er weinig aan de onaantrekkelijke WBA-tarieven van KPN en weigert ACM om werk te maken van ontbundelde toegang tot de PON-netwerken van KPN'. NLconnect juicht toe dat KPN en Glaspoort hun voorstel de afgelopen tijd hebben verbeterd. De branchevereniging constateert dat ACM opmerkingen van NLconnect ter harte heeft genomen.

Gezonde marktwerking

Het is de ambitie van NLconnect dat iedereen in ons land zo snel mogelijk digitaal verbonden is. Dat lukt alleen als er een gezonde marktwerking is in alle schakels van de keten van de glasvezel en breedbandindustrie.

KPN is met ruim 3,2 miljoen glasvezelaansluitingen veruit de grootste partij op de residentiële glasvezelmarkt. En omdat het DSL-netwerk op haar laatste benen loopt versnelt de uitrol. Dat is natuurlijk positief. De bezettingsgraad op glasvezel is echter nog geen 50%. De sleutel om dit te verbeteren zit in de prijs. Mensen vinden internet vaak duur, zo meldde ACM onlangs nog in haar Telecommonitor. Een belangrijke reden is dat KPN al geruime tijd een onaantrekkelijk tarief vraagt voor toegang tot haar netwerk. Met het genomen besluit poogt ACM daar iets aan te doen en dat is natuurlijk goed.

Marktanalyse ontbreekt nog altijd

Toch weigert de toezichthouder om eerst een gedegen marktanalyse uit te voeren alvorens toezeggingen van marktpartijen bindend te verklaren. Zonder een marktanalyse tasten zowel toezichthouder als markt in het duister. Andriessen: 'ACM geeft inmiddels aan dat zij in het najaar haar marktanalyse afrondt. Dat is een verbetering ten opzichte van het aanvankelijke ACM-standpunt. Maar het is ons een raadsel waarom ACM dan toch nu een voorstel van KPN bindend verklaart. Het had voor de hand gelegen om gewoon de analyse netjes af te ronden en op basis daarvan maatregelen te nemen. Een vrijwillig aanbod van KPN staat daar niet aan in de weg'.

Start ups en kleinere partijen staan in de kou

NLconnect moet constateren dat ACM meer steken laat vallen. Kleinere marktpartijen en nieuwe toetreders zorgen in de telecommarkt bij uitstek voor een veelzijdig aanbod en ruime keuze voor de consument. ACM verwijst deze marktpartijen in het besluit naar het WBA-aanbod van KPN. Echter dit aanbod is duur en ACM neemt daar geen maatregelen tegen. Kleinere partijen kunnen zodoende geen aantrekkelijk aanbod doen in de markt. Andriessen: 'Kleinere marktpartijen staan verder ook in de kou, omdat ACM de stelling van KPN accepteert dat op PON-netwerken geen ontbundelde toegang mogelijk is. Technisch en economisch kan dat prima'. In plaats daarvan legt ACM de focus op VULA-PON, wat een toegangsmethode is die voor veel kleinere aanbieders onbruikbaar is vanwege de beperkingen in het mogelijke dienstenaanbod. 'Verder valt op dat het aanbod voor de komende acht jaar uitgaat van snelheden tot en met 1 Gbps, terwijl de markt nu al hogere snelheden biedt. KPN kan de komende jaren zodoende het prijspeil van supersnel internet gaan bepalen'.

ACM accepteert verkeerde grondslag

Het is ook vreemd dat ACM artikel 12h van de Instellingswet als grondslag kiest. Dit artikel is nadrukkelijk niet bedoeld om ex ante marktregulering opzij te zetten en er is bovendien een veel betere grondslag in de afspraakprocedure van artikel 6a.4e. Dit laatste artikel bevat allerlei waarborgen voor een juiste behandeling van een aanbod van een partij waarvan ACM heeft vastgesteld dat deze beschikt over aanmerkelijke marktmacht. ACM zegt hierover dat het niet mogelijk is dit artikel te gebruiken omdat KPN en Glaspoort hun toezeggingen nu eenmaal niet op basis van deze grondslag hebben voorgelegd. Des te meer reden om die toezeggingen dan niet bindend te verklaren en gewoon tot regulering over te gaan, zouden wij zeggen.

Aanpassingen

NLconnect is positief over het feit dat KPN en Glaspoort hun voorstel de afgelopen tijd hebben verbeterd. De vereniging constateert dat ACM opmerkingen van NLconnect en andere partijen ter harte heeft genomen en dat doet ons deugd. Zo dalen wholesaletarieven meer dan eerder, en is de indexering van de toegangstarieven gematigd. Ook is het risico gemitigeerd dat KPN grote delen van zijn glasvezelnetwerken zou kunnen onderbrengen bij Glaspoort, dat vanwege aanleg in duurdere gebieden hogere toegangstarieven hanteert.