NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op consultatie implementatiewetsvoorstel Richtlijn Online Omroepdiensten

Auteursrecht
30 oktober 2019
Reactie NLconnect op consultatie implementatiewetsvoorstel Richtlijn Online Omroepdiensten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid consulteerde een wetsvoorstel strek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/789 van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte van televisie- en radioprogramma's (de Richtlijn Online Omroepdiensten) en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (SatCab richtlijn). NLconnect stuurde een uitgebreide reactie.

De Richtlijn heeft tot doel de grensoverschrijdende toegang tot meer televisie- en radioprogramma's te vergroten, door de vereffening te vergemakkelijken van de rechten voor het verlenen van onlinediensten ter ondersteuning van de uitzendingen van bepaalde soorten televisie- en radioprogramma's en voor de doorgifte van televisie- en radioprogramma's.

Onduidelijkheid en dubbele afdrachten

NLconnect vreest dat de voorgestelde wijze van implementatie niet leidt tot de gewenste vergemakkelijking van de vereffening van de rechten voor de doorgifte van televisie- en radioprogramma's. Integendeel. Door het implementatievoorstel wordt er (weer) onduidelijkheid gecreëerd in de contentketen, wordt versnippering van de contentmarkt en de kans op dubbele afdrachten groter, worden nieuwe ontwikkelingen belemmerd en wordt het huidige vergoedingensysteem dat sinds 2015 goed functioneert ondergraven. 

Verplicht collectief beheer bij 'directe injectie'

Dat komt onder meer omdat in de consultatiedocumenten wordt voorgestel verplicht collectief beheer bij zogenaamde 'directe injectie' in te voeren. Hierdoor ontstaat een ondoorzichtig systeem met vermoedelijk dubbele afdrachten. Omroepen en producenten worden beperkt in het maken distributie-afspraken over hun content, hetgeen zal leiden tot onduidelijkheid over wie welke rechten mag uitoefenen en tot (geschillen over) vergoedingsclaims. Ook het voorstel om directe injectie weg te halen uit het wettelijk vermoeden van overdracht aan de filmproducent, in een herzien artikel 45d, lid 2, leidt tot onbegrip bij NLconnect. Het gevolg zal zijn dat rechten niet meer op de natuurlijke plaats in de keten komen te liggen, maar in toenemende mate bij CBO's, waardoor het voor distributeurs moeilijker zal worden om samen met omroepen en contenteigenaren nieuwe producten te ontwikkelen zoals apps en VoD-diensten.

Met het oog op het bevorderen van rechtszekerheid en daarmee verdere innovatie in het medialandschap is NLconnect van mening dat Nederland geen gebruik moet maken van de mogelijkheid om verplicht collectief beheer bij directe injectie in te voeren en voorgestelde aanpassingen van het filmauteurscontractenrecht niet moet doorvoeren. In haar uitvoerige reactie vroeg de vereniging om een eenduidig doorgiftebegrip en een heldere definitie van directe injectie.