NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Voorontwerp Maatschappelijke B.V (BVm) laat langer op zich wachten

BVm
18 maart 2024
Photo by <a href="https://unsplash.com/@clarktibbs?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Clark Tibbs</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/do-something-great-neon-sign-oqStl2L5oxI?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Demissionair minister Adriaansens van EZK gaat aan enkele deskundigen een voorontwerp van een wetsvoorstel voor de maatschappelijke BV voorleggen. Dat is nodig om het voorstel te beoordelen op praktische bruikbaarheid en juridische consistentie. 

De introductie van de maatschappelijke BV laat al enige tijd op zich wachten en het is volgens de minister nog niet duidelijk of het echt tot een wetsvoorstel komt. NLconnect hoopt dat van uitstel geen afstel komt.

BVm

Zowel in het regeerakkoord Rutte III als in het coalitieakkoord Rutte IV was opgenomen dat de Rijksoverheid werk zou maken van maatschappelijk ondernemerschap door middel van de introductie van de BVm: de B.V. met maatschappelijk doel. Doel van deze nieuwe rechtspersoon is om de erkenning en daarmee betere herkenning te realiseren van ondernemingen die niet het maken van winst maar het realiseren van positieve maatschappelijke impact vooropstellen. 

Al in 2021 werd er een consultatie gehouden over het voornemen om de BVm te introduceren, waarop NLconnect reageerde. Daarna was een wetsvoorstel in voorbereiding. Eerder liet de minister al weten dat het wetsvoorstel niet voor medio 2023 voor behandeling naar de Kamer zou worden gestuurd. 

Praktisch en juridisch werkbaar

In december vroeg Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) naar de voortgang. ‘Als er een wettelijke regeling komt, moet deze voldoende toegevoegde waarde bieden zodat ondernemers er gebruik van zullen maken: zij moet ondernemers immers faciliteren. Dat vergt dat een wettelijke regeling zowel praktisch als juridisch werkbaar is en niet leidt tot overlap of inconsistenties met al bestaande wettelijke bepalingen, met name op het terrein van het vennootschapsrecht’, zo schrijft de minister in antwoorden op die vragen

De minister vraagt daarom aan enkele deskundigen of de ontworpen bepalingen over winst en vermogen naar hun inschatting voldoende effectief en praktisch werkbaar zijn danwel of zij reden zien om alternatieve/andersluidende bepalingen op te nemen. 

Pas na raadpleging van de desbetreffende deskundigen neemt het kabinet een besluit over het vervolg van het wetgevingstraject. 'Dit proces zal naar verwachting nog enige tijd in beslag zal nemen', aldus de minister.

BVm-status voor enkele leden van NLconnect?

Enkele partijen in onze sector streven actief naar doelen van digitaal maatschappelijk belang, zoals versterking van digitale burgerrechten, internetvrijheid, digitale soevereiniteit, open netwerken en een veiliger digitale infrastructuur. Dit alles vanuit de overtuiging dat vitale infrastructuur en techniek in veilige handen moet zijn, dat data op veilige en vertrouwde plekken moeten worden opgeslagen, dat censuur op internet moet worden voorkomen en dat toegang tot internet open, laagdrempelig en veilig moet zijn. De BVm-status zou deze ondernemingen helpen in het realiseren van hun doelen.

‘Het is mij bekend dat een groep ondernemers uitziet naar een wetsvoorstel inzake ondernemen met een maatschappelijke BV. Ik neem hun wens en de onderzoeken waaruit die volgt zeer serieus. Dat geldt ook voor het eveneens uit die onderzoeken volgende belang om deze ondernemers daarbij te stimuleren en te faciliteren. Ik hecht eraan dat dat waar mogelijk gebeurt.’, zo schrijft de minister. NLconnect hoopt dat van uitstel geen afstel komt.