NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Slimmer werken aan veilige dijken

Nieuws
11 december 2012
Slimmer werken aan veilige dijken

Veilige dijken en een betere afweging van kosten door slimmer en sneller samen te werken. Dat is het doel van het convenant 'Kabels en leidingen in waterkeringen'. Dit convenant is op december 2012 door de waterschappen en het Platform Netbeheerders getekend.

Door een betere afstemming kan ook de overlast voor mensen die op en nabij een dijk wonen worden verminderd. Werkzaamheden aan dijken, zoals dijkverzwaring, hebben gevolgen voor onder andere de water- en gasleidingen en stroomkabels die in de dijken liggen.

Convenant Kabels en leidingen in waterkeringen

Het is belangrijk dat de betrokken partijen hun werkzaamheden en de kosten die daarmee gepaard gaan met elkaar afstemmen. De waterschappen, verantwoordelijk voor de dijken, en de netbeheerders (VELIN, Groep Graafrechten, Netbeheer Nederland, KPN, NLKabel en Vewin) gaan met de ondertekening van het convenant beter samenwerken. Hierdoor behouden de dijken de noodzakelijke veiligheid en worden uitgaven voor de verlegging van kabels en leidingen vermeden. Bovendien kan dit de overlast voor dijkbewoners omlaag brengen en eventueel leiden tot besparing in kosten.

Maatschappelijk doel dijken

Waterkeringen, zoals dijken, moeten regelmatig worden gecontroleerd of verhoogd in het kader van de waterveiligheid. De klimaatverandering en bodemdaling maakt dat het op orde houden van de dijken prioriteit is voor de Waterschappen.

Optimale samenwerking

Door dijken lopen echter ook kabels van bijvoorbeeld internetproviders en waterleidingen van drinkwaterbedrijven. Ook zij hebben de maatschappelijke taak om leveringszekerheid te garanderen. Het convenant Kabels en leidingen in waterkeringen moet ervoor zorgen dat de samenwerking optimaal wordt. De samenwerking wordt verbeterd door meer kennis- en informatieuitwisseling, een betere rolverdeling en door elkaar vanaf het begin te betrekken bij werkzaamheden. Hierbij moeten ook de kosten van netbeheerders worden meegewogen voordat besluitvorming plaatsvindt.

Platform Netbeheerders

Het Platform Netbeheerders is ontstaan na de telecom-liberalisatie. Gedurende die tijd werden er steeds meer kabels en leidingen in de grond aangelegd. Verschillende partijen kwamen daardoor met elkaar in gesprek. Nadat ook de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten de belangen van de netbeheerders over en weer versterkte is er besloten om een permanent samenwerkingsverband aan te gaan.