NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Reactie NLconnect op consultatie Gedragslijn FM

Mediawet en mediabeleid
15 juni 2018
Reactie NLconnect op consultatie Gedragslijn FM

Tussen 2013 en 2015 heeft Agentschap Telecom de houders van FM-vergunningen de mogelijkheid geboden om het FM-bereik te verbeteren door extra netgebonden frequenties aan te vragen of het bereik van bestaande FM-frequenties te verbeteren. Dit beleid was neergelegd in een FM- Gedragslijn (hierna te noemen: Gedragslijn). De Gedragslijn is in 2015 gestopt, omdat ter voorbereiding van de verlenging van de FM-vergunningen de economische waarde bepaald diende te worden. Vervolgens is de Gedragslijn geëvalueerd, waaruit bleek dat de Gedragslijn aan de behoefte van bepaalde vergunninghouders om hun netten te verbeteren heeft voldaan.

In de gesprekken met marktpartijen heeft het ministerie van EZK verschillende signalen ten aanzien van de FM-Gedragslijn ontvangen. Enkele partijen hebben informeel aangegeven dat zij graag zouden willen dat de FM-Gedragslijn weer open wordt gesteld. Anderen partijen hebben echter aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. Het ministerie van EZK wil graag de belangen en wensen van alle stakeholders in kaart brengen om tot een zorgvuldige afweging te komen alvorens een besluit te nemen over het al dan niet opnieuw openstellen van een FM-Gedragslijn en onder welke voorwaarden. De consultatie sloot op 14 juni 2018.

Digitale radio

NLconnect heeft op deze consultatie gereageerd. NLconnect juicht digitalisering van radio toe, juist ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Analoge distributie gaat in vergelijking met digitale distributie inefficiënt om met kosten en met het beschikbare frequentiespectrum en biedt zodoende minder ruimte voor innovatieve digitale diensten voor de consument en voor nieuwe businessmodellen voor de content-industrie. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld DELTA onlangs heeft aangegeven te stoppen met analoge kabelradio. Digitalisering biedt juist een verrijking van het (radio)aanbod en meer keuzemogelijkheden voor de luisteraar. Wij zien daarom graag dat naast digitale radio via DVB-C, IPTV en online radio ook digitale etherradio in de komende jaren een vlucht neemt opdat we als samenleving het tijdperk van analoge radio voorgoed achter ons kunnen laten. Elke maatregel die leidt tot een verbetering van ontvangst en bereik van FM radio is met deze doelstelling strijdig.