NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

NLconnect steunt kabinetsvoornemen landelijke Gigabit-dekking

Nieuws
24 november 2022
NLconnect steunt kabinetsvoornemen landelijke Gigabit-dekking

Gigabit-dekking groeide in 2022 naar zo’n 97%

Het kabinet wil dat alle consumenten en bedrijven in Nederland tegen 2030 toegang hebben tot een internetverbinding van 1 Gigabit per seconde. NLconnect steunt dit voornemen en schat in dat de dekking van Gigabit internet in 2022 is gestegen naar ongeveer 97% van de woonadressen in ons land. De digitale kloof met de laatste slecht verbonden adressen in de buitengebieden wil het kabinet dichten met staatssteun. Ook deze intentie juicht NLconnect toe.

Vorige week stuurde EZK minister Adriaansens haar Strategie Digitale Economie aan de Kamer. De strategie bevat een uitwerking van de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid op het onderdeel digitale economie en van een aantal thema’s uit het onderdeel digitaal fundament: digitale autonomie, goedwerkende digitale markten en diensten en digitale infrastructuur.

Nederland digitaal knooppunt

In het coalitieakkoord is opgenomen dat ons land het digitale knooppunt van Europa moet worden met robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land. Dit is één van de pijlers onder de strategie. Andere pijlers gaan over het stimuleren van digitale vaardigheden en innovatie, cybersecurity en het creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten.

Om ons land te positioneren als digitaal knooppunt wil het kabinet de digitale kloof met de laatste adressen zonder snelle verbinding overbruggen. Ook werkt men samen met de markt aan een integrale beleidsvisie op de digitale infrastructuur. Andere voorgenomen acties zijn het verdelen van de 3,5 GHz en 26 GHz banden, de Europese herziening van de Broadband Cost Reduction Directive, de Wbni en de evaluatie van de Wibon.

Landelijke Gigabit-dekking

De vraag naar bandbreedte blijft groeien: in de afgelopen drie jaar verdubbelde ons dataverbruik en de AMS-IX haalde onlangs een record van +11 Terabit per seconde (Tbps). Het einde van de groei lijkt niet in zicht. ‘Een steeds bredere inzet van technologieën als AI, IoT, quantumtechnologie en immersieve toepassingen zullen zeer hoge eisen stellen aan connectiviteit (altijd, overal, veel bandbreedte en zonder merkbare vertraging) en zullen zorgen voor een explosieve groei van de bandbreedtevraag’, zo schrijft het kabinet. NLconnect sluit zich bij die analyse aan.

Om deze groei het hoofd te bieden komt het kabinet met een nieuw breedband-ambitie voor ons land: alle eindgebruikers moeten in 2030 de beschikking hebben over een aansluiting van tenminste 1 Gigabit per seconde. In alle bevolkte gebieden moet ook dekking zijn van 5G of gelijkwaardige technologie. Dit sluit aan bij de Europese doelstellingen van het zogenaamde Digital Compass uit 2021.

De nieuwe ambitie komt in de plaats van de eerdere wens dat een grote meerderheid van de Nederlanders in 2023 de beschikking zou moeten kunnen hebben over een Gigabit verbinding. Dat doel werd enkele jaren gelden al bereikt dankzij de uitrol van glasvezel en een upgrade van het kabelnet van VodafoneZiggo.

97% Gigabit-dekking

Volledige Gigabit-dekking is op termijn realistisch. Nederland is al koploper in Europa met snel internet. De Gigabit-dekking van VodafoneZiggo beslaat inmiddels vrijwel haar volledige footprint van bijna 7,4 miljoen adressen. Er zijn bovendien ruim 5 miljoen FttH-aansluitingen, waarvan vele honderdduizenden niet met de Ziggo-footprint overlappen, in dorpen en steden en in buitengebieden. NLconnect schat op basis daarvan in dat zo’n 97% van de woonadressen in ons land inmiddels desgewenst kan beschikken over Gigabit-internet.

De snelle uitrol van glasvezel die momenteel plaatsvindt zal het percentage Gigabit-adressen de komende tijd nog verder laten stijgen. Dat geldt voor woonadressen, maar zeker ook voor bedrijfspanden omdat ook de verglazing van bedrijventerreinen sterk doorzet. De grootste uitdaging voor volledige Gigabit-dekking zit in een klein aantal panden dat alleen met subsidie kan worden aangesloten.

19.000 adressen

Eind juni verscheen een rapport van onderzoeksbureau Dialogic, dat de landelijke restopgave op termijn schat op zo’n 19.000 woonadressen met hoge aanlegkosten door hun geïsoleerde ligging of ligging in gebieden die vanwege hun natuurlijke eigenschappen lastiger te ontsluiten zijn. Bedrijfspanden bleven in het onderzoek buiten beschouwing. De totale realisatiekosten voor ontsluiting van de restopgave van woonadressen via glasvezel raamt Dialogic op maximaal €250 miljoen, waarvan de onrendabele top €195 miljoen bedraagt. Eerder gaf de minister aan dat zij inzet op een overheidsinterventie door middel van financiering van de onrendabele top met staatssteun. Dit komt in de Tweede Kamer bij de voorjaarsbesluitvorming in 2023 aan de orde.

Dit voornemen wordt in de strategiebrief herhaald, maar nu als onderdeel van de strategie om de koppositie van Nederland als digitaal knooppunt in Europa en de wereld te behouden en te versterken. ‘De digitale kloof tussen de circa 19.000 adressen in de buitengebieden die dreigen achter te blijven bij de grote meerderheid die nu al kan beschikken over Gigabit­internet moet worden gedicht. Dat vraagt om actieve overheidsinterventie in de vorm van staatssteun of in het uiterste geval universele dienstverplichtingen.’, aldus de minister. Een eventuele universele dienst-verplichting (waarbij aanbieders zouden worden verplicht de adressen op eigen kosten aan te sluiten) is in beginsel niet mogelijk op grond van de Telecomcode (overweging 229) zolang andere instrumenten zoals staatssteun niet zijn ingezet.

NLconnect juicht het toe dat het kabinet werk maakt van de ontsluiting van de laatste adressen. NLconnect-directeur Mathieu Andriessen: Eerder wezen we samen met NLDigital op de mogelijkheden om de laatste adressen te ontsluiten met middelen uit de Recovery and Resilience Facility. Die kans greep het kabinet niet, maar we houden vertrouwen dat er volgend jaar wel middelen worden gereserveerd.’

news/2022/11/1669403474_Strategie-Digitale-Economie-EZK.png